REKLAMAČNÝ PORIADOK

1REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento Reklamačný poriadok upravuje zpôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu www.oxoshop.sk  prevádzkovaným podnikateľom

Bubblestar SK s.r.o., Pribinova 811 09 Bratislava

IČO: 47048786
DIČ: 2023722690

Kontaktný e-mail: eshop@oxotea.czako predávajúcim
a Vami ako kupujúcim

1. Za aké chyby  tovaru zodpovedáme?
Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí znamená:
- má vlastnosti, ktoré medzi nami boli zjednané ktoré popisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
- je v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
- vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
- tovar sa hodí k účelu, ktorý uvádzame alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používá;
- za chybu tovaru je tiež považovaná situácia, keď Vám dodáme iný tovar ,než aké bolo medzi nami dohodnuté
- zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dohodnutá, poprípade akosti, kterú pre daný typ z

tovaru stanoví platné a účinné právne predpisy; a
- nemá právne vady, tj. Keď na tovar nemá majetkové práva 3. osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru.
Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľom, neni Vám zákonná záručná doba pdľa článku 2 poskytnutá. Článok 2sa vzťahuje len na spotrebiteľa.


Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľa neposkytujeme žiadnu záruku za akosť.
Ak ste podnikateľom, práva z chybného plnenia zakladá len chyba, ktorú mal tovar pri prechode nebezpečia škody na tovare, buď sa prejaví až neskôr. V prípade, že se chyba vyskytne v závislosti na porušení niektorých z našich povinností,pripadajú Vám práva z chybného  plnenia i v takomto prípade.
Za chybu tovaru nie je možné považovať rozdieľnosť odtieňov farieb v skutočnosti  na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Pokiaľ tovar neodpovedá Vašej predstave, máte v prípade , že ste spotrebitelom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzetia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok.
Ak ste spotrebiteľom a chyba tovaru sa prejaví v priebehu  šiestich  mesiacov  od prevzatia  má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 
2. Aká je záručná doba?
U nepoužitého spotrebného tovaru činí záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených ku tovaru alebo v reklame stanovená ďalšia záručná doba. U použitého tovaru je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.
Berte, prosím, na vedomie, že v prípade, že Vám bude tovar vymenený či opravený, na nový tovar resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takomto prípade predlžuje o dobu, do ktorej ste nemohli kvôli chybe tovaru užívať, tj. samozrejme  po dobu, po ktorú je tovar v oprave.
 
3. Aké práva z chybného plnenia máte?
Vaše práva z chybného plnenia sa riadi občianskym zákonníkom, § 2099 až 2117 ak ste  potrebiteľom, taktiež § 2165 až 2174.

A.Ak ste spotrebiteľ alebo podnikateľ:
V prípade, že chyba tovaru existovala alebo sa má za to, že existovala už pri prevzatí tovaru, prináležajú Vám nížšie uvedené práva z chybného plnenia.
Pokiaľ je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, prináležajú Vám tieto práva z chybného plnenia;
a) odstránie chyby dodaním nových vecí bez chyby alebo dodáním chýbajúcich vecí;
b) odstránenie chyby opravou veci;
c) pimeraná zľava z kúpnej ceny; alebo
d) odstúpením od zmluvy


V prípade podstatného porušenia zmluvy nás pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby informujte o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili. Upozorňujeme Vás, že pokiaľ tak neučiníte, budú Vám náležať len tie práva, ktoré

by Vám náleželi pri nepodstatnom porušení zmluvy. Prevedenú voľbu je možné meniť len po dohode s nami.
Pokiaľ v primeranej lehote chybu tovaru neodstránime, môžete požadovať namiesto odstránenej chyby primeranou zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstoúpiť.
Pokiaľ je chybs tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môžete požadovať:
a) odstránenie chyby alebo
b) primeranú zľavu z kúpnej ceny.
V prípade, že chybu tovaru neodstraníme včas alebo odstranenie chyby odmieneme, môžete požadovať zľavu z kupnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Prevedenú voľbu je možné meniť len po dohode s nami.
Berte, prosíme, na vedomie, že pokiaľ neuplatníte svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpíte od zmluvy, sme oprávnení dodať Vám chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu chybu (len dodať chýbajúce dokumenty).
Výmenou tovaru alebo odstúpení od zmluvy nemožno požadovať v prípade, že nemôžete vec vrátiť v tom stave, v akom ste ho obdržali. To neplatí v prípade, že:
a) došlo ke zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci;
b) ste použili vec eště pred objavením chyby
c) ste nezpôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave jednaním alebo opomenutím; alebo
d) ste vec predali ešte pred objavením chyby, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; stalo sa tak len z časti, vrátíte nám, čo eště vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, z čoho ste mali z použití veci prospech.

B Ste len  spotrebiteľ
Pokiaľ sa chyba spotrebného tovaru vyskytne v záručnej dobe dvadsať štyri  mesiacov  od prevzatia tovaru (u použitého tovaru dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru ), prináležajú Vám nížšie uvedená práva z chybného plnenia
a) právo na výmenu tovaru máte v prípade, že:
- tovar behom záručnej doby medzi niektorou z vlastností uvedených v článku 1 reklamačného poriadku a neni to vzhľadom k povahe chyby neprimerané;
- je chyba neodstrániteľná;
- tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo
- sa na tovar vyskytne vätčší počet chýb.
Výmenu tovaru nemôžete požadovať v prípade, že by výmena tovaru bola neúmerná povahe vyskytnutej chyby. V takomto prípade máte právo na bezplatné odstránenie chyby. 
Právo na výmenu tovaru Vám neprináleží ani v prípadoch, keď je chybná len časť(súčiastka) tovaru.
Požadovať výmenu tovaru len u tovare použitého alebo predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať primeranoú zľavu.
b) právo na výmenu chybnej sučiastky tovaru máte v prípade, že:
- je chybná len súčásť (súčiastka) tovaru
- je chyba neodstrániteľná;
- tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave; alebo
- sa na tovar vyskytne vätší počet chýb.
c) právo na primerenú zľavu z kúpnej ceny máte v prípade, že
- nezvolíte právo na odstúpení od zmluvy, výmeny chybného tovaru alebo súčásti tovaru alebo opravu tovaru
- nie sme schopní tovar alebo jeho súčásť vymeniť alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába)
- nezjednáme nápravu v primeranej dobe, alebo v prípadoch, kady by Vám zjednanie nápravy spôsobilo značné obtiaže; alebo
- vec má chybu, z ktorej sme zaviazaný a ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú.
d) právo na odstúpenie od zmluvy máte v prípade, že
- je chy neodstrániteľná;
- tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave
- sa na tovar vyskytne vätčší počet chýb;
- nie sme schopní tovar vymenit, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába); alebo
- neni možné vymeniť chybný tovar alebo súčásť tovaru za bezchybný.
 
4. Kedy nie je možné práva z chybného plnenia uplatniť?
Práva z chybného plnenia Vám nenáleží, pokiaľ:
- ste o chybe pred prevzatím tovaru vedeli;
- ste chybu sami zpôsobili; alebo
- uplynula záručná doba.
Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa ďalej nevzťahujú na:
- opotrenie tovaru zpôsobené jeho obvyklým užívaním;
- chyby použitého tovaru odpovedajú miere používania alebo opotrebenie, ktoré tovar malo v okamžiku, kedy ste ho prevzali;
- tovar predávaný za nižšiu cenu – iba vo vzťahu k chybe ,pre ktorú bola nižšia cena zjednaná alebo
- vyplývá to z povahy tovaru.
 
5. Ako postupovať pri reklamácii?
Reklamáciu u nás uplatníte bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. V súlade zo zákonem o ochrane spotrebiteľa prijímáme reklamácie:
- v akejkoľvek našej prevádzke , v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.
- v našom sídle;
- v mieste podnikania
Doporučený postup pri reklamácii:
- pre rychlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete predom informovať e-mailom či písomne;
- zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda ak máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o opravu tovaru výmenu tovaru alebo jeho súčasti, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, poprípade ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
- reklamovaný tovar nám doručíte (inak než na dobierku, ktorú nepreberáme), pritom pri zasielanie doporučujeme zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodenia či znečistenia;
pre ulahčenie postupu je vhodné k tovaru přiložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom chyby a návrhom na zpôsob riešenia reklámacie.
Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.
Okamžikom uplatnenia reklamácie je okamžik, kedy nám bol oznámený výskyt chyby a uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru.
Doručenú reklamáciu vybavujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítáva doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, nejneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na ďaľšej dobe.
Po vybavení reklamácie Vám vydáme potvrdenie o dátume a zpôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe toho trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
V súlade s občianským zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmete, prosím, na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí doby, v kterom je treba vytknúť chybu.

Naspäť hore