Podmienka ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podle čl. 4 bod 7 nariadenie Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so zpracovaním osobných údajov a o volnom pohybu týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Factcool Kft. IČ 01 09 306505 so sídlem Podmaniczky utca 57., 2.em.14, 1064 Budapest, Maďarsko (dále jen: „správce“).

 

Kontaktné údaje správcu sú:

tel: +36 (1) 3277057

mail: eshop@oxotea.sk 

adresa: BubbleStar SK, Pribinova 8, 81109 Bratislava

 

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikované alebo identifikovatelné fyzické osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterú je priamo či nepriamo identifikovať, s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné  údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo společenské identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nepomenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie zpracovávaných osobných údajov

 1. Správca zpracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca zpracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania  osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy mezi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas sa spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zaslania obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR so spojením s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících zo zmluvného vzťahu mezi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspěšné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je  možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činnosť dalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu nedocháza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu ve smyslu čl. 22 GDPR.
 2. Používáním našich webových stránok sa vy (návštevník) zaväzujete umožniť tretím stranám spracovať vašu IP adresu, aby ste mohli určit vašu polohu za účelem prepočtu meny.
 3. Súhlasíte taktiež s tým, že táto mena bude uložená v súbore cookie relácia  vo vašom prehliadači(dočasný súbor cookie, ktorý sa po zatvorení prehliadača automaticky odstráni). Robíme to tak, aby vybraná mena zostala vybraná a konzistentný pri prehliadaním našich webových stránok, aby se ceny mohli preniesť na miestnu menu (návštevníka).

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vzťahu mezi Vami a správcom a uplatňovania  nároku z týchto zmluvných vzťahov(po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávanie osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemci osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemci osobných údajov sú osoby

 • podieľajúci sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaistenie služby prevádzkovaním e-shopu (Shopify) a dalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaistenie marketingovej služby.

Správca má v úmysle predať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemci osobných údajov v tretej zemi  sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

Subdodávatelia správca:

 1. Prepravná spoločnosť– Česká pošta, s.p., IN TIME SPEDICE,spol. s. r. o., GLS s.r.o.,Zásilkovna.cz
 2. Google LLC (nástroje pre on-line marketing)
 3. MailChimp (zaistenie-mailingu)
 4. Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľačl. 21 GDPR a
 • právo na prenesenie údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správca uvedený v čl. III tíchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnost na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že ss domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ich poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenie

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímáte.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmenit. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Naspäť hore