OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavrené prostredníctvom on-line obchodu www.oxoshop.sk umiestneného na webovom rozhraní www.oxoshop.sk (ďaľej len „webové rozhranie ") mezi
podnikateľom

Bubblestar SK s.r.o., Pribinova 811 09 Bratislava

IČO: 47048786
DIČ: 2023722690

Kontaktný e-mail: eshop@oxotea.sk

ako predávajúci
a Vami ako kupujúcim
 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
Kúpnou zmluvu sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke, a Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať(buď osobne, alebo od dopravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo len „cena“) zahrňuje i náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvysiace so zvolením spôsobom  platby. Výška tíchto nákladov Vám vždy bude oznámena ešte pred záväzným odoslaním objednávky.
Vlastnícké právo k tovaru máte po zaplatením celej kupnej ceny, nie však skôr než tovar prevezmete.

1.1. Vzťahuje sa kúpna zmluva len na tovar?
Ako kúpna zmluva (ale len „zmluva“) sa tu označuje ktorákoľvek zmluva, uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok. Môže tu ísť napríklad i o zmluvu o poskytovanie služieb.

1.2.Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?
O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebitelom, tj. Pokiaľ ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Ale ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu.

1.3. Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?
Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:
- právo odstúpit od zmluvy uzatvorenú pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5týchto obchodných podmienok);
- nárok na záruku na nepoužité spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);
- právo na  informáciu pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní);
- právo na mimosúdne riešenie  spotrebitelského sporu zo zmluvy  (článok 7.3 týchto obchodných podmienkach).

1.4. Čím sa riadi náš právny vzťah?
Náš právny vzťah sa riadi následujúcimi dokumentami:
- týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymezujú a zpresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;
Reklamačným poriadkom, podľa kterého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
- Podmienkami užitia webového rozhrania ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu Vašich osobných údajov,ochranu obsahu webového rozhrania a niektorých  ďalšie vzťahy súvysiace s využíváním webového rozhrania;
- podmienky a pokyny uvedenými na webovom rozhraní len  pri uzatvorení zmluvy;
- objednávkou a jej prijatia z našej strany,
a v otázkách tu neupravených ďalej následujícími právnymi predpismi;
- zákonom č. 89/2012 Sb., občianskym zákonníkom, v účinnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“);
- zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (len pokiaľ ste spotrebiteľom).
Pokiaľ sa Vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Slovenskú republiku, alebo pokiaľ náš právny vzťah obsahuje iný mezinárodný prvok, berete na vedomie, že sa náš vzťah riadi slovenským právom.

1.5. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?
Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.
Znenie obchodných podmienok môžeme menit či doplňovať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, ako účinnosti vznikly.
 
2. KÚPNA ZMLUVA
2.1. Ako uzatvoríme kúpnu zmluvu?
Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. U každého tovaru je uvedená cena vrátane veškerých daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejedná sa o náš návrh na uzatvorení zmluvy v zmyslu § 1732 odst. 2 občianského zákonníka. Pre uzatvorením zmluvy je nutné, abyste odoslali objednávku, a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.


2.2. Ako podať objednávku?
Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplneným formulára), e-mailem alebo iným zpôsobom, který je podľa aktuálnych informácíí uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, iba presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovsru), počet kusov, zvolený zpôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).
Pred záväzným odeslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnaj ceny (v závislosti na zvolenom zpôsobe dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovať  druh a množstvo tovaru telefonne číslo, e-mailovou a dodaciu adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnost meniť zadané údaje.
Záväznú objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslať objednávku“. Údaje uvedené v záväzné objednávke považujeme za správné a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte e-mailem.
Pokiaľ budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takú objednávku sa potom pozerá, ako by nebola podaná.

2.3. Kedy je teda zmluva uzavretá?
Kúpna zmluva je uzavretá okamžikom, kedy je Vám doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude zaslané na e-mailovou adresu, kterú ste si uviedli v objednávke. Pokiaľ by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavrená okamžikom, kedy uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednané z (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptujeme) môže byť súčasťou informácia o obdržení objednávky podľa článku 2.2týchto podmienok (pokiaľ je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.
Informácie o jednotlivých technických krokoch  k uzatvoreniu zmluvy sú len z webového rozhrania.

2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušit?
Objednávku, kterú sme doteraz neprijali (tj. nebolo Vám zaslané prijatie  objednávky z našej strany podľa článku 2.3týchto obchodných podmienok), môžete zrušit e-mailem. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Pokiaľ je takto zrušená objednávka tovaru, ohledne ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov které sme už v súvislosti zo zmluvou vynaložili.

2.5. Môže se cena uvedená na webovom rozhraní meniť?
Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie dopravu a dodanie  zostávajú v  platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je vzájomné kombinovať ibaže  je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.
V prípade, že na našej strane došlo k jasnej  technickej chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania  nie sme  povinný dodať Vám tovar za túto zcela jasnou chybnou cenu, a to ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatie objednávky podla týchto obchodných podmienok. V takomto prípade si vyhrazujeme právo odstúpiť od zmluvy.

2.6. Máte možnost získať zmluvu v textovej podobe?
Zmluva neni uzatvorená písomne z podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva Vám bude zaslaná e-mailem alebo na Vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.7. Čo ak niečomu v  zmluve nerozumiete?
V prípade dotazov k obchodným podmienkám alebo k zmluve nás môžete kontaktovat prostrednítvom e-mailu. Radi Vám poskytneme veškeré potrebné informácie.

2.8. V akých jazykoch je zmluvu uzatvoriť?
Zmluvu je uzatvoriť len v slovenskom jazyku ,ledaže se vyslovene dohodneme na inom jazyku.

2.9. Je zmluva niekde uložená?
Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva neni prístupná tretím osobám, ale na vyžiadsnie Vám ju zašleme.
 
3. PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1. aké spôsoby platby prímame?
Kupnú cenu môžete uhradiť predovšetkým následujícími zpôsobmi;
- v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
- bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny Vám budú oznámené v potvrdení objednávky).
Prípadné ďalším spôsobom  platby ktoré sú uvedené na webovom rozhraní.
Niektoré zpôsoby platby ( dobierka) môžu byť ďalej spoplstnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným zpôsobom platby zahrňuje.

3.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?
V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru.V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do desiatich dní od prijatí objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamžikom pripsania príslušnej čiastky na náš bankový účet.

3.3. V akej mene môžete platiť?
Platba tovaru je možná iba  euroch (EUR). 

3.4. Kedy môžeme požadovat zálohu alebo úhradu vopred?
Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 300eur
Ďalej sme oprávnený požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odeslaním alebo predáním (§ 2119 odst. 1 občianského zákoníka sa nepoužije).
 
4. DODACIE PODMIENKY
4.1. Ako posielame tovar ?
Zpôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny zpôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Pokiaľ žiadny zpôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určit my.

4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?
Náklady na dodanie tovaru závisí vždy na veľkosti a povahe tovaru a na cenníku zvoleného dopravcom. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.
V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený zpôsob dopravy zahrňuje.

4.3. Kedy Vám tovar  dodáme?
Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvolenom spôsobe dopravy a platby.
Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do 3 pracovných dní od prijatí objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísaní platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).
Tovar, který nie je  skladom, expedujeme, akonáhle je to možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.
Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamžik, kedy je Vám tovar doručený. Pokuaľ bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje se táto skutočnost za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpení od zmluvy z Vašej strany.

4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?
Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru.Pokiaľ zistíte nedostatky, neodkladne informujte dopravcu i nás. Pokiaľ odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.
Okamžikom prevzatia tovaru (alebo okamžikom, kedy ste mali povinnosť tovar  prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neučinili), na Vás prechádza zodpovednosť za  poškodenie či ztratu tovaru.

4.5. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?
Pokiaľ je z dôvodu na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než zjednaným zpôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručováním.
Ďalej máme v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
 
5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ  ZMLUVY
5.1. Ako  môžete od zmluvy odstúpiť?
Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v dobe 14 dní od dňa prevzatia tovaru;ak je  dodávka rozdelená do niekoľko častí, od dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie  o odstúpení od kúpnej zmluvy doporučujeme zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.
Odstúpenie  od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

5.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a pozerá sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená.
Bol Vám spoločne s tovarom poskytnutý s Vašim súhlasom darček, tak darovacia zmluva odstúpením od zmluvy akúkoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlete späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3. Kedy sa nemôže od zmluvy odstúpiť?
V súlade s § 1837 občianského zákonníka nieje možné odstúpiť mimo iného od následujúcich zmluv:
- o dodávke tovaru, která bola upravená podľa Vášho priania alebo pre Vašu osobu;
- o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý ste z obalu odstránili a z hygienických dôvodov ju nie je  možné vrátiť.

5.4. Akým spôsobom nám vrátíte tovar?
Tovar ste povinný nám vrátiť do 14 dní od odstúpení od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do ktorejkoľvek  prevádzke  alebo na adresu nášeho sídla. Tovar  nezasielejte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.
K vrátenému tovaru doporučujeme priložiť:
- kópiu dodacieho listu a faktúry, pokiaľ tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukázeteľný o kúpe tovaru;
- písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a číslo účtu. Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.
Nepredložené niektoré z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vyriadeniu Vášho odstúpení od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5. Kedy dostanete späť svoje peniaze?
Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpení od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.
Pomimo kúpnej ceny máte i nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ibaže ste však zvolili iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame  vrátime Vám náklady na dodanie tovaru v sume odpovedajúcemu nejlacnejšiemu ponúknutému  spôsobu dodania tovaru.
Peniaze Vám vrátime bankovým prevodom na váš bankový účet.
Hore uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátit i zaslaním na Vami daný bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kupnej ceny (pokiaľ nám do desiatich dní od odstúpení od zmluvy žiadny nepreukážete. Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.
Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu  hradíte Vy, a to i v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.6. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?
Vyhrazujeme si právo odstúpiť od zmluvy v následujúcích prípadoch:
- technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená  zjevne chybná cena tovaru (článok 2.5týchto obchodných podmienok);
- tovar z objektívnych příčin (predovšetkým preto, že tovar sa nevyrába ,dodavateľ prestal dodávať na SK atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
- plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.
V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy neodkladne  informovať. Odstúpenie je voči Vám účinné okamžikom, kedy je Vám doručené.
Pokiaľ ste ju celú alebo z časti uhradili kúpnu cenu, vrátíme Vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám pre tento účel oznámite alebo z ktorého ste previedli úhradu. Peniaze vrátíme do piatich dní od odstúpení od kúpnej zmluvy.
 
6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
Vaše práva z chybného plnenia se riadi príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi ( ustanoveniami  § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občianského zákonníka).
Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v  súlade s našim Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najkratšie a k Vašej spokojnosti.
 
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
7.1. Aké oprávnenie máme k výkonu našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?
K predaju tovaru sme oprávnený na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povolovaniu.
Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržovania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadavok  na tovar a bezpečnosť tovaru robí Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/). Slovenská obchodná inšpekcia prevádza tiež kontrolu dodržovania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje,i ich záujmové združenie a iné subjekty na ich ochranu.

7.2. Ako vybavujene sťažnosti?
Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na subjekty uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaný žiadnymi kódexmi chovania ,ani žiadne také  nedodržujeme.

7.3. Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?
Ak ste  spotrebiteľ a vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu(http://www.soi.sk/) za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roku od dňa, krdy ste u nás prvý krát uplatnili právo, ktoré je predmetem tohoto spotrebiteľského sporu.

7.4. Čo by ste eště mali vedieť?
Pri uzatvorení zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (predovšetkým sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým  náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sazby.
Ak nebude  dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca sa zmluvou mezi nami prebieha  v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailem, doporučene, poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovat na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo Vašom uživateľskom účte.
V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa toto stane), použije sa namiesto toho ustanovenie, ktoré sa svojim zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosť neúčinnosti alebo nepoužiteľností jedného ustanovenia neni dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či doplňovať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) len písomnou formou.

Naspäť hore